Ontwikkeling & Beheer

Het doel is om de ondernemers meer bij hun “eigen” leef- en werkomgeving te betrekken. Voor ondernemers moet de visie een concreet en toegankelijk plan zijn, dat op inhoud en doel getoetst kan worden. Het doel van de ontwikkelingsvisie is tevens dat duidelijk wordt wat de gemeente en ondernemers van elkaar mogen verwachten. Daarvoor is een goede communicatie tussen gemeente en ondernemers een vereiste.

Waarom toekomstvisie Kwaliteit:

 • Ruimtelijke kwaliteit kernwaarde Friesland
 • Aandacht en zorg kwaliteit op Sewei
 • Consistentie in beeld en waarde
 • Versterken karakter van het gebied

Hoe te komen tot toekomstvisie Kwaliteit:

 • Gebiedsanalyse:
  • Historie
  • Landschap
  • Structuur
  • Beplanting
 • Organisatiegraad ondernemers:
  • Wensen en behoeften
  • Beleidskaders
  • Houdbaarheid van ondernemerschap op bedrijventerrein

Visiepunten, >2015

 • Ondersteuning bij ontwikkelingen knooppunt Joure
 • Inzetten op Wonen-Werken
 • Bedrijvigheid richten op particuliere markt
 • Herontwikkeling vrijkomende percelen (Greenfield – Brownfield)

Visie

De visie is opgebouwd uit een beschrijving van de lange, middellange en korte termijn. In de lange termijn is het gewenste toekomstbeeld in 2020 beschreven. In de middellange termijn is uiteengezet wat het toekomstbeeld wordt en wat realiseerbaar is binnen een termijn van 2009 tot 2020. De actiepunten op korte termijn zijn aangepakt vanaf 2008.

Lange termijn

Bedrijven in een groene omgeving hebben een positieve uitstraling naar klanten en bezoekers van het bedrijventerrein. Het bedrijventerrein heeft naast het functionele doel van bedrijvigheid een verblijfsdoel voor werkgevers en werknemers. Werknemers gaan regelmatig wandelen, lunchen, sporten of fietsen in de groene bedrijfsomgeving. De motieven voor gebruik van de groene bedrijfsomgeving zijn een frisse neus halen, ontspanning, rust en natuur. Veel werknemers waarderen een groene bedrijfsomgeving en vinden dat het groen het werk ten goede komt.

Bedrijventerrein Sewei heeft wegen met een streek eigen uitstraling. Door de nieuwe inrichting van het knooppunt Joure zijn de hoofdassen Sewei en Haskerveldweg eenvoudig te bereiken. Deze hoofdassen worden begeleidt door een landelijke bomenstructuur met daaronder een bloemrijke berm. De watergangen aan de hoofdas worden extra benadrukt door op diverse plaatsen van breedte en diepte te variëren, hierdoor ontstaat er een gevarieerde beplanting. Hier en daar staan knotwilgen die de relatie met het water benadrukken.

De bedrijven langs de hoofdassen zijn met de voorkant van het bedrijf gericht op de hoofdassen. De bedrijven hebben een verzorgde uitstraling en functioneren als visitekaartje van het bedrijventerrein. De zijwegen vanaf de hoofdassen, het bedrijventerrein in, worden (waar mogelijk) aan één zijde begeleidt door gras/plantsoen en bomen, de andere zijde is trottoir of parkeergelegenheid.

Op het bedrijventerrein is een combinatie tussen wonen en werken, waarin kleinschalige op klanten gerichte bedrijven een plek hebben, mogelijk. Door te wonen op een bedrijventerrein ontstaat er en grote betrokkenheid bij de omgeving en de bedrijven, hierdoor ontstaat er een grotere sociale controle.